Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: ”Modernizacja budynku polegająca na przebudowie łazienek i wykonaniu zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach”.