Zamówienia publiczne

Przetarg - Modernizacja budynku Szkoły (dostosowanie do potrzeb przedszkola)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola).

Załączniki:

- SIWZ wraz załącznikami nr 1, 2 i 3

- Zał. nr 4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - część opisowa

- Zał. nr 4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - rysunki

- Zał. nr 5 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Zał. nr 6 do SIWZ - Przedmiar Robót

- Ogłoszenie o zamówieniu