„Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki"

 

 Szkoła Podstawowa w Pszczółkach od 7 lat realizuje ogólnopolski  projekt edukacyjny „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”. Jest to partnerski projekt przygotowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundację PZU.

 

Cele programu:

 

-        rozwijanie u uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń
ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań,

 

-        doskonalenie u dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania
i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu.

 

 

 

Opis funkcjonowania programu

 

-        Program adresowany jest do uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Doskonali umiejętności kluczowe, kładzie nacisk na integrację środowisk poza szkolnych oraz  szeroko rozumianą komunikację. Uczy efektywnego współdziałania w zespole          i podejmowania grupowych decyzji. Proponowane metody i formy pracy rozwijają twórcze myślenie i kreatywności.

 

-        Podejmowane w ramach programu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.

 

-        Zgodne z założeniami podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie
„Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną, tym samym umożliwiają nauczycielowi  włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

Realizacja projektu

 

-        Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse, Oszczędzanie oraz Bezpieczeństwo, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje bogaty komplet materiałów, w tym „Dziennik podróży”,           w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

 

 

 

Współpraca z rodzicami

 

-        W trakcie wdrażania programu rodzice/opiekunowie mogą pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia. Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka.

 

-        Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną, czy reklama ma wpływ na nasze zakupy”, „Porozmawiaj ze mną o tym, do kogo, w razie niebezpieczeństwa, mogę zwrócić się o pomoc”. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa  gromadzona jest przez uczniów na Karcie bezpieczeństwa.

 

 

 

  -   W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej.

 

 

 

Zakładane osiągnięcia nabyte przez uczniów podczas realizacji programu

 

Uczeń:

 

-        zastosuje wiedzę dotyczącą bezpiecznego zachowania się wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

 

-        wybierze sposoby racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz zwiększy swoją wiedzę na temat bezpiecznego ich przechowywania,

 

-        wyjaśni znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, mennica, emisja, dług, lokata, karta płatnicza, konto, debet, karta kredytowa, inwestor, bankowiec, lokata, bankomat, kredyt, saldo, obligacja,

 

-        zanalizuje wartość i potrzebę pracy oraz  wartość nabywczą pieniędzy,

 

-        zaplanuje  sposoby zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,

 

-        zdefiniuje pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie domowego budżetu,  bogactwo, skarby, dobro narodowe,  gotówka,

 

-        oceni  wiedzę dotyczącą wpływu reklamy na zachowanie konsumenta.

 

Rodzice

 

-        poznają sposoby kształtowania u dzieci umiejętności związanych z bezpieczeństwem
i gospodarowaniem finansami,

 

-        podejmą rozmowy z dziećmi z zakresu gospodarowania finansami i bezpiecznych zachowań.

 

Nauczyciele

 

-        włączą do zajęć dydaktycznych prowadzonych w klasie II i III zagadnienia z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.

 

 

 

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki

 

w dzienniku lekcyjnym.

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Pszczółkach dwukrotnie odbyła się ogólnopolska ewaluacja programu. Uzyskane wyniki  potwierdziły ogromny przyrost wiedzy i umiejętności uczniów    z edukacji finansowej i bezpieczeństwa.

 

Wojewódzki koordynator projektu

 

„Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.

 

Kornela Maternicka