„Co w trawie i szuwarach piszczy? – ćwiczenia logopedyczne dla dzieci”

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbywały się zajęcia logopedyczne z zakresu profilaktyki w ramach programu „Co w trawie i szuwarach piszczy? – ćwiczenia logopedyczne dla dzieci”. Uczestnikami zajęć były dzieci z oddziałów przedszkolnych.
W ramach zajęć realizowane były następujące cele:
1.Profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym skierowana na prawidłowy rozwój sfery językowej dziecka poprzez:
•Usprawnianie narządów mowy w celu wypracowania skoordynowanych ruchów celowych podczas artykulacji głosek:
- rozwijanie sprawności warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy.
•Nauka i utrwalenie prawidłowego sposobu oddychania torem nosowym.
•Rozwijanie i uwrażliwianie percepcji słuchowej.
•Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej poprzez „zabawę słowem” oraz wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego.
•Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka.
•Wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.
Tematem przewodnim zajęć profilaktycznych były zwierzęta i owady mieszkające w trawach i szuwarach. Podczas zajęć dzieci usprawniały narządy mowy, ćwiczyły prawidłowy sposób oddychania, rozwijały uwagę słuchową, rozwijały słownik dodatkowo doskonaliły umiejętności grafomotoryczne. Wszystkie dzieci chętnie brały udział w zajęciach. Prace plastyczne, które zostały wykonane podczas zajęć były prezentowane na gazetkach dostępnych dla rodziców, twórczość i zaangażowanie dzieci zostało docenione poprzez mini konkursy klasowe. Dzieci, których prace okazały się najpiękniejsze zostały nagrodzone.
Opracowanie programu:logopeda Joanna Postrach
Realizacja programu: logopeda Joanna Postrach, logopeda Alicja Groos